Albas group Kosovë

Në Prishtinë:
Rr. “Muharrem Fejza”

tel: 00377 045-999-770
e-mail: albas_pr@yahoo.com

Fatlum Hetemi
Menaxher, përgjegjës në sektorin e menaxhimit Kosovë.

Gjuha shqipe dhe leximi 3
Autorë: Rita Petro, Mazllum Kumnova

Materiali i pasur e i larmishëm i lëndës jep njohuri gjuhësore e letrare, bazuar në programin e mësimor, me synimin që nxënësi ta shkruajë e ta flasë drejt gjuhën shqipe, të mësojë përralla e histori të ndryshme si dhe të kuptojë botën përreth.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Gjuha shqipe dhe leximi 4
Autorë: Rita Petro, Munish Hyseni

Materiali i pasur e i larmishëm i lëndës jep njohuri gjuhësore e letrare, bazuar në programin e mësimor, me synimin që nxënësi ta shkruajë e ta flasë drejt gjuhën shqipe, të mësojë përralla e histori të ndryshme si dhe të kuptojë botën përreth.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Gjuha shqipe dhe leximi 5
Autorë: Flutura Çitaku, Rita Petro, Munish Hyseni

Materiali i pasur e i larmishëm i lëndës jep njohuri gjuhësore e letrare, bazuar në programin e mësimor, me synimin që nxënësi ta shkruajë e ta flasë drejt gjuhën shqipe, të mësojë përralla e histori të ndryshme si dhe të kuptojë botën përreth.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Dituri natyre 4
Autorë: Latif Ajrullai, Fatmira Zenelaj

Teksti pëmban njohuri të ndryshme mbi natyrën, mbi proceset që ndodhin në të dhe mbi jetën e qenieve të gjalla në tokë. Të dhënat shoqërohen me fotografi e ilustrime të bukura, të cilat e konkretizojnë lëndën dhe e bëjnë atë sa të dobishme, po aq edhe argëtuese. Teksti u hartua sipas programit përkatës të lëndës.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Çmimi: 2.5 euro
Punë Dore 4
Autorë: Riza Brada

Duke shfletuar këtë libër, nxënësve u nxitet dëshira të ushtrojnë praktikisht përdorimin e materialeve të ndryshme, të fitojnë përvojë në punët e amvisërisë, si dhe të fitojnë shprehi pune e mirësjelljeje në mjediset ku jetojnë e punojnë. Teksti respekton programin përkatës të lëndës.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Leximi 6
Autorë: Rita Petro, Xhevat Syla

Libri u ofron nxënësve një material të pasur letrar, në përputhje me moshën e tyre, një aparat didaktik të organizuar në rubrikat: të njohim e të kuptojmë përmbajtjen, gjuha e tekstit, që i ndihmon ata të lexojnë rrjedhshëm, të kuptojnë atë që lexojnë dhe të flasin e shkruajnë rrjedhshëm Gjuhën Shqipe.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Leximi 8
Autorë: Kujtim Rrahmani
Libri ofron një artikulim të lidhur mirë përbrenda leximeve metodike të teksteve, njohjes së fjalorit, aktiviteteve analitike dhe krijuese me shkrim, zhvillimit të mendimit dhe të shkrimit, kryesisht në trajtë të komentimeve, analizave dhe eseve të shkurtra.
Kapitulli I: Struktura dhe llojet e tekstit
Kapitulli II: Teksti letrar
Kapitulli III: Motive / Tema
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Arti figurativ 9
Autorë: Ibrahim Ponosheci

Teksti synon të përcjellë njohuri mbi elementet estetike dhe parimet shprehëse figurative, si dhe të nxisë natyrën krijuese të nxënësve. Mbështetet në programin mësimor për Artin Figurativ 9.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Gjuha shqipe 10 (për klasën e 10 - të)
Autorë: Idriz Metani, Mimoza Gjokutaj
Libri "Gjuha shqipe 10" në përmbajtjen e vet përfshin njohuri që lidhen me sistemin gjuhësor, shprehitë e të shkruarit dhe të të lexuarit, si dhe me komunikimin. Risi e tekstit është përpjekja për një integrim të njohurive gjuhësore me ato letrare. Ushtrimet e shumta kanë qëllim didaktik që nxënësi të aftësohet sa më shumë praktikisht dhe ta shohë gjuhën nga disa aspekte, që përbëjnë thelbin e saj, si një mjet i rëndësishëm komunikimi.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Gjuha shqipe 12
Autorë: Xhevat Lloshi

Nëpërmjet këtij teksti nxënësi njihet me vlerat gjuhësore e stilistike të disa autorëve të letërsisë së Pasluftës, me dallimet e ligjërimit letrar dhe joletrar, njihet me stilet e ndryshme të gjuhës, rolin e tyre në veprat letrare e në të folur. Gjithashtu, teksti nxjerr në pah neologjizmat stilistike në veprat e autorëve të kësaj periudhe.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia e vjetër shqiptare 10 (për klasën e 10-të)
Autorë: Sabri Hamiti

Kulturë tradicionale:
Kanuni i Lekë Dukagjinit;Kangët e kreshnikëve;Baladat;Përrallat
Letërsia e vjetër shqiptare:
Humanizmi;Letërsia filobiblike;Letërsia arbëreshe;Letërsia e bejtexhinjve
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia e vjetër shqiptare 10 (për klasën e 10-të)
Autorë: Kujtim Rrahmani, Kujtim M. Shala
Nën titullin Letërsia e Vjetër dhe e Mesjetës përshkruhen dhe trajtohen modelet letrare, kryesisht zhanret, temat e diskurset, si farë e veçantë e modeleve kulturore. Letërsia e vjetër dhe e Mesjetës nënkupton dy modele të mëdha kulturore: Antikitetin, kryesisht periudhën klasike, plot dritë e dije dhe Mesjetën si hyrje në modernitetin evropian. Në libër ndiqet marrëdhënia dhe vijimësia e shkrimit letrar nga njëra periudhë te tjetra, duke e ruajtur lidhjen me modelet në shkallë të dukshme.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia botërore 11 (për klasën e njëmbëdhjetë)
Autorë: Ardian Marashi

Libri përfshin periudhat më në zë të letërsisë botërore dhe përfaqësuesit më të mëdhenj të atyre epokave. Rilindja evropiane përfaqësohet me shkrimtarët: Francesko Petrarka, Xhovani Bokaço, Migel de Servantes, Uiliam Shekspir. Epoka klasiciste me: Zhan Rasinin, Molierin. Epoka romantike me: Johan Volfang Gëten, Viktor Hygonë, Xhorxh Bajronin, Aleksandër Pushkinin.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia botërore 12
Autorë: Ardian Marashi

Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia botërore 13
Autorë: Ardian Marashi

Libri është konceptuar si antologji e autorëve më në zë të letërsisë botërore dhe trajton tiparet e veprave të tyre, si dhe dukuri e risi që ata sollën në letërsinë e Pasluftës së Dytë Botërore. Hartuar në bazë të programit të lëndës.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia romantike shqiptare 11 (për klasën e njëmbëdhjetë)
Autorë: Sabri Hamiti
Materiali teorik i lëndës synon të nxjerrë në pah vlerat themelore të romantizmit shqiptar duke e përqasur me romantizmin evropian. Sipas programit janë zgjedhur përfaqësuesit kryesorë të periudhës së Rilindjes, të cilët me veprat e tyre sollën përmbajtje e forma më tipike romantike. Në materialin teorik është bërë kujdes që, përveç elementit letrar, të studiohet edhe elementi gjuhësor te autorë të veçantë.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia moderne shqipe 12 (për klasën e dymbëdhjetë)
Autorë: Sabri Hamiti

Libri përfshin periudhën e letërsisë shqipe nga Shpallja e Pavarësisë e deri në fund të Luftes së Dytë Botërore me përfaqësuesit e saj më të mëdhenj që vunë themelin e letërsisë moderne shqiptare. Lënda është e paraqitur me saktësi shkencore dhe me nivel të lartë metodik.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Letërsia bashkëkohore shqipe 13
Autorë: Kujtim Rrahmani

Teksti trajton fenomene e koncepte letrare të letërsisë shqipe të gjysmës së dytë të shek. XX, duke respektuar programin përkatës të lëndës. Përveçse një konceptim kohor dhe gjeografik, teksti ofron një trajtim analitik të rrymave letrare e estetike të kësaj letërsie dhe autorëve përfaqësues. Është i pajisur më një aparat didaktik që nxit mendimin kritik e të lirë të nxënësve.
Libri u miratua nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe përdoret në shkollë.
Fletore Pune Gjuha Shqipe 2
Autorë: Nadire Nuredini, Natasha Pepivani
Fletore Pune Gjuha Shqipe 3
Autorë: Arif Demoli, Nadire Nuredini
Fletore Pune Gjuha Shqipe 4
 

Fletore Pune Gjuha Shqipe 6
 

Fletore Pune Gjuha Shqipe 7
 ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj