Seria e atlaseve

ATLAS I ANATOMISË

Atlasi përmban njohuri themelore nga fusha e anatomisë, u shërben nxënësve, studentëve dhe gjithë atyre që kohë pas kohe bëjnë konsultime shkencore. Atlasi është me ngjyra, me fotografi dhe sqarime për tema të caktuara.

Çmimi: 6 euro

ATLAS THEMELOR I FIZIOLOGJISË

Ky atlas i mbushur me informacion, kombinon foto, diagrame, tabela e ilustrime me një tekst të qartë e të kuptueshëm për të shpjeguar funksionimin dhe ndërtimin e trupit të njeriut.

Çmimi: 6 euro

ATLASI I BOTANIKËS

Atlasi përmban njohuri mjaft të pasura mbi botanikën: format dhe shumëllojshmërinë e jetës së bimëve të përhapura kudo në planetin tonë. Atlasi është me ngjyra, foto, ilustrime, skema, skica, shpjegime e shënime.

Çmimi: 6 euro

ATLAS I BIOLOGJISË

Atlasi përmban njohuri themelore nga fusha e biologjisë, u shërben nxënësve, studentëve dhe gjithë atyre që kohë pas kohe bëjnë konsultime shkencore. Atlasi është me ngjyra, me fotografi dhe sqarime për tema të caktuara.

Çmimi: 6 euro

ATLASI I ZOOLOGJISË

Ky atlas përmban të dhëna themelore mbi botën shtazore, krijimin e saj, zhvillimin dhe karakteristikat e disa prej llojeve shtazore që popullojnë planetin tonë. Atlasi është i pajisur me ilustrime, foto, skica, shënime, sqarime, indeks të termave; që lehtësojnë të kuptuarit dhe e bëjnë interesant për lexuesin e gjerë.

Çmimi: 6 euro

ATLAS GJEOGRAFIK ME CD

Atlasi shoqërohet me CD për kompjuter, me anë të së cilës mundësohet manipulimi sa më i shpejtë dhe më praktik. Ndërrohet lloji i hartës, gjendet vendi i kërkuar, jepen të dhëna statistikore etj.

ATLASI GJEOGRAFIK

Ky atlas u ofron nxënësve, studentëve dhe gjithkujt tjetër një mundësi të shkëlqyer për t'u njohur me të dhënat nga fusha e gjeografisë, përkatësisht nga hartografia.

ATLASI I GJEOGRAFISË FIZIKE

I ofron lexuesit një njohje të mirë mbi formimin dhe zhvillimin e planetit tonë. Atlasi përmban ilustrime dhe foto, të cilat paraqesin hollësisht veçoritë e ndryshimeve gjeologjike që ka pësuar relievi i planetit tonë. Po ashtu është i pajisur me sqarime dhe shënime për tema të caktuara.

Çmimi: 6 euro

ATLAS THEMELOR I ASTRONOMISË

Qëllimi i kësaj vepre është që t’i japë lexuesit, nxënësit dhe atij që kohë pas kohe bën konsultime shkencore, një panoramë të tërësishme shkencore, dhe tërheqëse të hapsirës qiellore, me shumë ilustrime të sakta të shoqëruara me shënime të shkurtra për karakteristikat e trupave qiellorë.

Çmimi: 6 euro

ATLAS I FIZIKËS DHE I KIMISË

Atlasi përmban njohuri themelore nga fusha e fizikës dhe e kimisë, u shërben nxënësve, studentëve dhe gjithë atyre që kohë pas kohe bëjnë konsultime shkencore. Atlasi është me ngjyra, me fotografi dhe sqarime për tema të caktuara.

Çmimi: 6 euro

ATLAS THEMELOR I EKOLOGJISË

Atlasi përmban njohuri themelore nga fusha e ekologjisë, u shërben nxënësve, studentëve dhe të gjithë atyre që kohë pas kohe bëjnë konsultime shkencore. Atlasi me fotografi dhe sqarime për tema të caktuara.

Çmimi: 6 euro

ATLAS I POLITIKËS

Kjo vepër shërben si një guidë e shkëlqyer për mendimin, filozofinë, lëvizjet dhe revolucionet që kanë prodhuar forma të ndryshme të qeverisjes, duke filluar që nga polisi grek deri te demokracitë moderne.

Çmimi: 6 euro

ATLASI THEMELOR PËR RELIGJONET

Ky vëllim është një përmbledhje e historisë shpirtërore të njerëzimit, duke filluar që nga besimet dhe bindjet fetare të parahistorisë e deri në ditët tona; rëndësinë që patën në zhvillimin e qytetërimeve, kulturës, dijeve shkencore, ekonomisë dhe mënyrat e li-dhjeve midis popujve. Atlasi është i pajisur me ilustrime, foto e shpjegime specifike.

Çmimi: 6 euro

ATLASI THEMELOR I FILOZOFISË

Në këtë atlas lexuesi do të gjejë një udhë-rrëfyes me vlerë në botën e mendimit dhe reflektimit mbi temat e mëdha që kanë tërhequr vëmendjen e njeriut, si: puna, e vërteta, drejtësia, lumturia, liria etj. Bazuar mbi refe-renca historike, shoqëruar me ilustrime të larmishme, libri nxit mendimin kritik dhe kureshtjen e lexuesit.

Çmimi: 6 euro

ATLAS I EKSPLORIMEVE DHE SHPIKJEVE

Atlasi ka qëllim të paraqesë përparimet teknike dhe kulturore, si dhe zbulimet gjeografike që kanë pasur një ndikim vendimtar në evolucionin e njerëzimit.

Çmimi: 6 euro

ATLAS THEMELOR I HISTORISË SË ARTIT

Ky atlas u ofron lexuesve të rinj një sintezë të shfaqjeve artistike, të cilat burojnë që nga parahistoria e deri në ditët e sotme, në të katër anët e planetit, një univers imazhesh dhe hapësirash, rëndësia e të cilave nuk qëndron vetëm në vlerat estetike që përcjellin, por edhe në komunikimin e ideve, ndjenjave dhe emocioneve.

Çmimi: 6 euro

ATLAS THEMELOR I HISTORISË SË BOTËS

Atlasi përmban njohuri themelore nga historia, u shërben nxënësve, studentëve dhe gjithë atyre që kohë pas kohe bëjnë konsultime shkencore. Atlasi është me ngjyra, me fotografi dhe sqarime për tema të caktuara.

Çmimi: 6 euro

ATLAS I HISTORISË (PËR SHKOLLA)
Izber Hoti, Ilir Mehmeti, Tomi Treska

Ky atlas u kushtohet nxënësve. Shërben si tekst plotësues, referues, nga lënda e historisë. Në të janë përfshirë të dhëna për epokat më të rëndësishme të historisë së përgjithshme dhe asaj kombëtare. Historia kombëtare paraqitet në një kapitull më vete dhe përfshin historinë tonë që nga Ilirët e deri më sot.

Çmimi: 5 euro; 320 denarë; 650 lekë

ATLAS GJEOGRAFIK (për shkollat)

Atlas gjeografik i Shqipërisë, Kosovës dhe Trevave të tjera shqiptare, hartuar për nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, i pasur me të dhëna statistikore të detajuara gjeologjike, hidrologjike, demografike, industriale, administrative, ekonomike etj.ALBAS në Facebook

pino

Tituj të rinj